Chiva Live

งานติดตั้ง คาน


บรรยากาศโครงการ จากสถานที่จริง


วันทำพิธี เปิดตัว โครงการ The Chiva Sanctuary
อย่างเป็นทางการ #05 ธันวาคม พ.ศ. 2559


อัพเดทความเคลื่อนไหว โครงการ THE CHIVA Sanctuary เขาใหญ่
#13 มกราคม พ.ศ. 2560


อัพเดทความเคลื่อนไหว โครงการ THE CHIVA Sanctuary เขาใหญ่
#03 มีนาคม พ.ศ. 2560


อัพเดทความเคลื่อนไหว โครงการ THE CHIVA Sanctuary เขาใหญ่
#16 มีนาคม พ.ศ. 2560

อัพเดทความเคลื่อนไหว โครงการ THE CHIVA Sanctuary เขาใหญ่
#19 มีนาคม พ.ศ. 2560

อัพเดทความเคลื่อนไหว โครงการ THE CHIVA Sanctuary เขาใหญ่
#31 มีนาคม พ.ศ. 2560

อัพเดทความเคลื่อนไหว โครงการ THE CHIVA Sanctuary เขาใหญ่
#07 เมษายน พ.ศ. 2560


อัพเดทความเคลื่อนไหว โครงการ THE CHIVA Sanctuary เขาใหญ่
#1 มิถุนายน พ.ศ. 2560


อัพเดทความเคลื่อนไหว โครงการ THE CHIVA Sanctuary เขาใหญ่
#11 สิงหาคม พ.ศ. 2560


อัพเดทความเคลื่อนไหว โครงการ THE CHIVA Sanctuary เขาใหญ่
#22 สิงหาคม พ.ศ. 2560